logówki unia podlaskie plus żubr
Projekt „Wdrożenie do produkcji rodziny innowacyjnych wielozaworów gazowych”

WND-RPPD.01.03.00-20-0114/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.3. Wspieranie Inwestycji w Przedsiębiorstwach


Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i rentowności przedsiębiorstwa ALEX Sp. z o.o. Zostanie on osiągnięty w wyniku wdrożenia do produkcji rodziny innowacyjnych wielozaworów gazowych. Projekt polega na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oszacowanych na kwotę 14 964 180,00 zł, które umożliwią uruchomienie produkcji wielozaworów gazowych przez ALEX Sp. z o.o.

Realizację projektu zaplanowano na okres od 2016-10-03 do 2018-09-30.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, a dofinansowanie wynosi 6 244 280,00 zł.