logówki unia zubr podlaskie

Projekt „Opracowanie hybrydowej instalacji służącej do gazowo-elektrycznego zasilania pojazdów samochodowych”

numer WND-RPPD.01.02.01-20-0051/16


Celem ogólnym projektu jest rozwój działalności badawczo – rozwojowej oraz innowacyjności przedsiębiorstwa ALEX Sp. z o.o. Cel zostanie osiągnięty w wyniku utworzenia zaplecza B+R w firmie oraz w wyniku przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnej, hybrydowej instalacji służącej do gazowo – elektrycznego zasilania pojazdów samochodowych. Cel ogólny zostanie osiągnięty także w wyniku osiągnięcia celów szczegółowych na poziomie produktu i rezultatu.

Cele projektu na poziomie produktu:

 1. Zwiększenie w 2020 roku uczestnictwa przedsiębiorstwa w inwestycjach wspartych dotacjami o 1 projekt badawczo – rozwojowy w stosunku do roku 2016
 2. Zwiększenie w 2020 roku liczby projektów B+R zrealizowanych przez Wnioskodawcę o 1 projekt dotyczący opracowania innowacyjnej instalacji gazowo – elektrycznej w stosunku do roku 2016
 3. Zwiększenie w latach 2017 – 2020 liczby pracowników ALEX Sp. z o.o. prowadzących działalność B+R o 17 osób w stosunku do roku 2016
 4. Wzrost w 2020 roku nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstwa na zakup aparatury naukowo – badawczej o 5 452 180,35 zł w stosunku do roku 2016
 5. Rozwój w 2020 roku laboratoriów badawczych przedsiębiorstwa o 1 tego typu infrastrukturę w stosunku do roku 2016
 6. Zwiększenie w 2020 roku uczestnictwa przedsiębiorstwa w inicjatywach związanych z ochroną własności przemysłowych o 1 projekt w stosunku do roku 2016
 7. Wzrost w 2020 roku uczestnictwa przedsiębiorstwa w inicjatywach upowszechniających wyniki prac B+R o 3 inicjatywy w stosunku do roku 2016 – wskaźnik „Liczba inicjatyw upowszechniających wyniki prac B+R”

Cele projektu na poziomie rezultatu:

 1. Wzrost w 2023 roku liczby wdrożonych wyników prac B+R w przedsiębiorstwie o 1 hybrydową, modułową instalację gazowo – elektryczną w stosunku do roku 2016
 2. Wzrost w 2020 roku liczby projektów B+R zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej w przedsiębiorstwie o 1 projekt polegający na opracowaniu instalacji gazowo – elektrycznego zasilania pojazdów w stosunku do roku 2016
 3. Wzrost w 2020 roku liczby zgłoszonych patentów o zgłoszenie dotyczące rozwiązań zastosowanych w instalacji gazowo – elektrycznego zasilania pojazdów w stosunku do roku 2016 – wskaźnik „Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych”

Projekt polega na remoncie pomieszczeń działu B+R, zakupie urządzeń badawczych do działu B+R oraz wykonaniu prac badawczo – rozwojowych dotyczących opracowania nowego produktu – instalacji służącej do gazowo – elektrycznego zasilania i napędu pojazdów samochodowych

Planowane efekty projektu to:

 • realizacja minimum 1 projektu badawczo – rozwojowego przy wykorzystaniu infrastruktury B+R dostarczonej w ramach projektu
 • wdrożenie do produkcji instalacji służącej do gazowo – elektrycznego zasilania i napędu pojazdów samochodowych opracowanej w trakcie prac B+R
 • upowszechnienie wyników prac B+R podejmowanych w ramach projektu na 3 konferencjach, w tym 2 krajowych i 1 zagranicznej
 • zgłoszenie minimum 1 wynalazku będącego wynikiem prac B+R

Wartość projektu ogółem: 11 903 671,96 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 5 802 089,61 zł.