logówki Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2

Usługa wdrożenia produktowej witryny internetowej firmy i produkcji promocyjnych treści wizualnych na rzecz firmy ALEX Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie,
będącej członkiem Klastra Obróbki Metali w ramach projektu „Inteligentna Super Fabryka – ISF 4.0 KOM2”

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych